Kontakt do Urzędu Miasta

Poniżej znajdują się dane kontaktowe wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Jeżeli chcesz dopisać nowy kontakt lub zmienić istniejący to proszę wypełnić i wysłać formularz kontaktowy na dole strony.

Komórka organizacyjna Osoba do kontaktu Numer telefonu Adres email
Centrala telefoniczna   17 787 4000  
Sekretariat   17 787 4011 sekretariat@um.mielec.pl
FAX   17 787 4015  
Prezydent Miasta Jacek Wiśniewski 17 787 4021 sekretariat@um.mielec.pl
Skarbnik miasta Barbara Wójcik 17 787 4024 skarbnik@um.mielec.pl
Sekretarz miasta Monika Szczodry 17 787 4041 sekretarz@um.mielec.pl
Organizacja urzędu   17 787 4042  
Naczelnik Wydziału Inwestycji Andrzej Jędrychowski 17 787 4151 andrzej.jedrychowski@um.mielec.pl
Kierownik Biura Promocji i Sportu Joanna Szteliga – Pomykała 17 787 4111 joanna.pomykala@um.mielec.pl
Koordynator Biura Obsługi Prawnej Anna Chatys 17 787 4103 achatys@um.mielec.pl
Kadry   17 787 4044  
Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej Robert Groele 17 787 4141 rgroele@um.mielec.pl
Informatyk   17 787 4142  
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Jadwiga Groele 17 787 4051 jgroele@um.mielec.pl
Ewidencja ludności   17 787 4052
17 787 4053
 
Dowody osobiste   17 787 4056
17 787 4057
 
Punkt Obsługi Mieszkańców w galerii Navigator   17 787 4059  
Archiwum, gospodarka środkami trwałymi   17 787 4046  
Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy Agnieszka Kopera 17 787 4081 akopera@um.mielec.pl
Inspektor Ochrony Danych  Robert Płoszaj 17 787 4033 iod@um.mielec.pl
Specjalista ds. BHP i P. Poż.   17 787 4032  
Podatek rolny od gospodarstw rolnych   17 787 4336  
Rejestr podatku VAT   17 787 4298  
Podatek od środków transportu, opłata skarbowa, spadki, darowizny   17 787 4335  
Podatek od nieruchomości – osoby prawne   17 787 4334  
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne   17 787 4333
17 787 4332 17 787 4331
 
Podatek od nieruchomości – księgowość, windykacja   17 787 4337

17 787 4338

 
Pomoc publiczna   17 787 4324  
Kontrola zarządcza   17 787 4412  
Kierownik Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Krystyna Dudek 17 787 4411 kdudek@um.mielec.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Basiak 17 787 4121 mkrempa@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Ochrona Środowiska i Zarządzania Kryzysowego Lucjan Niziołek 17 787 4211 lniziolek@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Zieleni Anna Synowiec 17 787 4221 asynowiec@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Zenon Tokarski 17 787 4241 oc@um.mielec.pl
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami  Agnieszka Garncarz 17 787 4271 agarncarz@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej Monika Skowrońska-Ziomek 17 787 4251 mskowronska@um.mielec.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej Józef Herda 17 787 4252 jherda@um.mielec.pl
Gospodarka energetyczna miasta   17 787 4258  
Wycinka drzew, cmentarze, ochrona zwierząt   17 787 4223/4224  
Zieleń miejska   17 787 4222  
Gospodarka wodna, kanalizacja   17 787 4212  
Inspektor ds. Działalności Gospodarczej   17 787 4034  
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Waldemar Wiącek 17 787 4171 architekt@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Skowron 17 787 4191 askowron@um.mielec.pl
Dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie   17 787 4196  
Nabycia gruntów pod inwestycje   17 787 4193  
Umowy na wejście w teren, nr porządkowe nieruchomości, sprawy rolne   17 787 4194  
Kierownik Referatu Urbanistyki Katarzyna Wojdylak 17 787 4181 kwojdylak@um.mielec.pl
Decyzje o warunkach zabudowy   17 787 4182/ 4185  
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   17 787 4183  
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   17 787 4172  
Opłaty planistyczne, podziały działek   17 787 4186  
Naczelnik Wydziału Edukacji Arkadiusz Gałkowski 17 787 4361 17 787 4361
Wyprawka szkolna, obowiązek nauki   17 787 4362 edukacja@um.mielec.pl
Fundusz zdrowotny, pracownicy młodociani    17 787 4364  
Dotacje dla niepublicznych szkół, budżety szkół   17 787 4366  
Arkusz organizacji szkoły   17 787 4665  
Dowóz uczniów do szkół, SIO   17 787 4363  
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  Agata Ćwięka 17 787 4381 acwieka@um.mielec.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Jolanta Markowska-Rzeźnik 17 787 4401 jmarkowska@um.mielec.pl
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych   17 787 4403  
Rejestr placówek wsparcia dziennego   17 787 4403  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu   17 787 4401  
Profilaktyka uzależnień   17 787 4402  
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   17 787 4493

17 787 4403

 
Mieszkania socjalne   17 787 4392  
Mielecka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny   17 787 4383  
Mielecka Karta Seniora   17 787 4384  
Tłumacz języka migowego   17 787 4382  
Programy polityki zdrowotnej   17 787 4402  
Organizacje pozarządowe, konsultacje społeczne   17 787 4091  
Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Misiak  17 787 4422 tel. alarmowy: 986
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Robert Grygiel 17 787 4131 usc@um.mielec.pl
Urząd Stanu Cywilnego   17 787 4132  
Kierownik Biura Rady Miejskiej Magdalena Pękalska 17 787 4091 rm@um.mielec.pl
Biuro Rady Miejskiej    17 788 8595  
Koordynator ds. przedszkoli    17 747 9086  
Audytor wewnętrzny   17 787 4031  
Administrator serwisu internetowego   17 788 8590  
Ochrona Środowiska, czyste powietrze   17 787 4232  
Ochrona Środowiska, spory wodne   17 787 4243  
Gospodarka wodna, kanalizacja   17 787 4212  
Transport i komunikacja miejska   17 787 4255  
Kierownik Referatu Podatków i Kontroli Podatkowej  Anna Rzeźnik 17 787 4352  
Targowiska   17 787 40 34  

Jeżeli chcesz dopisać nowy kontakt lub zmienić istniejący to proszę wypełnić i wysłać poniższy formularz.


Udostępnij...